అంబేద్కర్ అందరివాడు కొందరు వాడు కాదు

అంబేద్కర్ అందరివాడు కొందరు వాడు కాదు