అరూరి రమేష్ ను అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించుకోవాలి

అరూరి రమేష్ ను అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించుకోవాలి