ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ఓటర్లు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపిన దొరబాబు

ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ఓటర్లు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపిన దొరబాబు