కన్స్యూమర్ ఆక్టివిస్ట్ అవగాహన సదస్సు మరియు నామినేటేడ్ మెంబెర్స్ కి సత్కారం

కన్స్యూమర్ ఆక్టివిస్ట్  అవగాహన సదస్సు మరియు నామినేటేడ్ మెంబెర్స్ కి సత్కారం