కల్లూరు బస్టాండ్ లో 38వ రోజు 350 మంది ప్రయాణికులకు మజ్జిగ పంపిణీ

కల్లూరు బస్టాండ్ లో 38వ రోజు 350 మంది ప్రయాణికులకు మజ్జిగ పంపిణీ