గజపతినగరంలో చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టుకు నిరసనగా ప్రత్యేక వినాయక పూజలు....

గజపతినగరంలో చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టుకు నిరసనగా ప్రత్యేక  వినాయక పూజలు....