గుడిసె దగ్ధమైన బాధితుడికి ఆర్థిక సాయం

గుడిసె దగ్ధమైన బాధితుడికి ఆర్థిక సాయం