తెలంగాణ

G. SRUJAN KUMAR

G. SRUJAN KUMAR

REPORTER HUZURNAGAR(C), SURYAPET (D)

V.SAIBABA

V.SAIBABA

REPORTER MELLACHERUVU (M), SURYAPET(D)

INUDDIN MOHAMMAD

INUDDIN MOHAMMAD

REPORTER CHILUKURU (M). SURYAPET (D)

K.HAREESH

K.HAREESH

REPORTER MUNAGALA (M), SURYAPET (D)

E.SHANKAR

E.SHANKAR

REPORTER WATPALLY(M), SANGAREDDY(D)

P. UDAY KUMAR

P. UDAY KUMAR

REPORTER (P&EM) KANGTI(M), SANGAREDDY(D)

M.KIRAN KUMAR

M.KIRAN KUMAR

REPORTER RAIKODE(M) SANGAREDDY(D)

DUPAM ANJANEYULU

DUPAM ANJANEYULU

REPORTER ABDULLAPURMET(M), RANGAREDDY(D)

K. VIJAY KUMAR

K. VIJAY KUMAR

DISTRICT STAFFER SANGAREDDY(D)

E.ANIL KUMAR

E.ANIL KUMAR

REPORTER (EM) BALAPUR(M), RANGAREDDY(D)

SRIRAM SRINIVAS

SRIRAM SRINIVAS

REPORTER (EM) FAROOQNAGAR(M), RANGAREDDY (D)

YARA YADHAGIRI

YARA YADHAGIRI

CONSTITUENCY INCHARGE IBRAHIMPATNAM(C), RANGAREDDY(D)

TUPPARI VENKATESH

TUPPARI VENKATESH

CONSTITUENCY INCHARGE SHADNAGAR(C) RANGAREDDY (D)

V. VINOD

V. VINOD

REPORTER FAROOQNAGAR (M), RANGAREDDY(D)

MOHAMMAD YASEEN

MOHAMMAD YASEEN

REPORTER SERILINGAMPALLY (M), RANGAREDDY (D)

MADDUR SRINIVAS

MADDUR SRINIVAS

REPORTER SHAMSHABAD(M), RANGAREDDY (D)