తెలంగాణ

R.THIRUPATHI

R.THIRUPATHI

DISTRICT BUERO INCHARGE KOMURAMBHEEM(D)

CHAAPLE MORESHWAR

CHAAPLE MORESHWAR

REPORTER KOWTALA(M), KOMURAMBHEEM(D)

K. SRINIVASA RAO

K. SRINIVASA RAO

CONSTITUENCY INCHARGE SATTUPALLI (C), KHAMMAM(D)

K.NARASIMHARAJU

K.NARASIMHARAJU

REPORTER PENUBALLI (M) KHAMMAM(D)

GADDAM VENKATESH

GADDAM VENKATESH

REPORTER MUDIGONDA (M), KHAMMAM(D)

N.SUNDARA RAO

N.SUNDARA RAO

REPORTER MADHIRA(TOWN), KHAMMAM(D)

P.VENKATESWARA RAO

P.VENKATESWARA RAO

REPORTER YERRUPALEM (M), KHAMMAM(D)

P.SANDEEP KUMAR

P.SANDEEP KUMAR

REPORTER KHAMMAM(RURAL), KHAMMAM(D)

DORNALA KRISHNA

DORNALA KRISHNA

REPORTER MADHIRA(M), KHAMMAM(D)

P.JAGAN MOHAN

P.JAGAN MOHAN

REPORTER VEMSURU(M), KHAMMAM(D)

RACHARLA VENU

RACHARLA VENU

DISTRICT INCHARGE KARIMNAGAR (D)

CHIRANJI THIRUPATHI

CHIRANJI THIRUPATHI

DISTRICT STAFFER KARIMNAGAR (D)

A. SRIRAMULU

A. SRIRAMULU

REPORTER JAMMIKUNTA(RURAL&URBAN), KARIMNAGAR(D)

KASHARAJU SRINIVAS

KASHARAJU SRINIVAS

REPORTER SAIDAPUR(M), KARIMNAGAR (D)

GUNTI SAMPATH

GUNTI SAMPATH

REPORTER CHOPPADANDI(M), KARIMNAGAR(D)

CHALLA RAJU

CHALLA RAJU

REPORTER ELLANTHAKUNTA(M), KARIMNAGAR (D)