జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలకు నూతన ప్రధానో ఉపాధ్యాయులుగా శ్రీనివాస్

జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలకు నూతన ప్రధానో ఉపాధ్యాయులుగా శ్రీనివాస్