జీ.ఓ నెంబర్ 47ను సవరించాలి'

జీ.ఓ నెంబర్ 47ను సవరించాలి'