జైనూర్ లో రూ. 7,31,350 /- లక్షల రూపాయలు పట్టివేత.

జైనూర్ లో రూ. 7,31,350 /- లక్షల రూపాయలు పట్టివేత.