టీజేయు ఆధ్వర్యంలో వైష్ణవి కళాశాల ప్రిన్సిపల్ మల్లేశం జన్మదిన వేడుకలు

టీజేయు ఆధ్వర్యంలో వైష్ణవి కళాశాల ప్రిన్సిపల్ మల్లేశం జన్మదిన వేడుకలు