తెలంగాణ ఎంసెట్లో విజయనగరం విద్యార్థినికి 10th ర్యాంక్

తెలంగాణ  ఎంసెట్లో విజయనగరం విద్యార్థినికి 10th ర్యాంక్