ధాన్యం తడిసిందని ఆత్మహత్య యత్నం చేసుకున్న రైతును పరమర్శించిన -- తుల ఉమ

ధాన్యం తడిసిందని ఆత్మహత్య యత్నం చేసుకున్న రైతును పరమర్శించిన  -- తుల ఉమ