నవోదయ పరిక్ష లో కనబరిచిన ప్రతిభ; సువ్వాడ

నవోదయ పరిక్ష లో కనబరిచిన ప్రతిభ; సువ్వాడ