నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించిన ఎమ్మెల్యే

నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించిన ఎమ్మెల్యే