పారిశ్రామిక వాడలు అభివృద్ధి చెందడం ద్వారా వేలాది మంది యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎంపీ సత్యవతి

పారిశ్రామిక వాడలు అభివృద్ధి చెందడం ద్వారా వేలాది మంది యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు  ఎంపీ సత్యవతి