-పూజారి పై కేసు నమోదు చేసి వెంటనే అరెస్ట్ చెయ్యాలి

-పూజారి పై కేసు నమోదు చేసి వెంటనే అరెస్ట్ చెయ్యాలి