పూడిమడక తీర ప్రాంతాన్ని అక్రమిస్తున్న వారి పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యేకు వినతి

పూడిమడక తీర ప్రాంతాన్ని అక్రమిస్తున్న వారి పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యేకు వినతి