ప్రాంతీయ ఆసుపత్రిని సందర్శించిన బిజెపి నాయకుల బృందం

ప్రాంతీయ ఆసుపత్రిని సందర్శించిన బిజెపి నాయకుల బృందం