బతికుండగానే ఆస్తికోసం రికార్డులలో చంపేశారు మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం జారీ

బతికుండగానే ఆస్తికోసం రికార్డులలో చంపేశారు మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం జారీ