బహుజనుల రాజ్యం తీసుకురావాలి - గొంగళ్ల రంజిత్ కుమార్.

బహుజనుల రాజ్యం తీసుకురావాలి - గొంగళ్ల రంజిత్ కుమార్.