బీ.ఆర్.ఎస్.మైనారిటీ సెల్ నుండి కాంగ్రెస్ లో చేరిక.

బీ.ఆర్.ఎస్.మైనారిటీ సెల్ నుండి కాంగ్రెస్ లో చేరిక.