బొమ్మకల్ సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ రాజీనామా

బొమ్మకల్ సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ రాజీనామా