మంత్రి వేముల సమక్షం లో బి అర్ ఎస్ లో చేరిన బట్టా పూర్ యువకులు.

మంత్రి వేముల సమక్షం లో బి అర్ ఎస్ లో చేరిన బట్టా పూర్ యువకులు.