మాదంశెట్టి చినతల్లి నీల బాబు అభ్యర్థన మేరకు సిమెంట్ రోడ్డు నిర్మాణం

మాదంశెట్టి చినతల్లి నీల బాబు అభ్యర్థన మేరకు సిమెంట్ రోడ్డు నిర్మాణం