మైనార్టీ వెల్ఫేర్ సొసైటీ జిల్లా అధ్యక్షులు ఇంతి యాజ్ అహ్మద్ 2 లక్షల నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ

మైనార్టీ వెల్ఫేర్ సొసైటీ జిల్లా అధ్యక్షులు ఇంతి యాజ్ అహ్మద్ 2 లక్షల నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ