రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు వెంటనే అమలు చేయాలి

రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు వెంటనే అమలు చేయాలి