-రోడ్డు పై అడుగు అడుగున గుంతలు రోడ్డు వేయడానికి మోక్షం ఎప్పుడు.

-రోడ్డు పై అడుగు అడుగున గుంతలు రోడ్డు వేయడానికి మోక్షం ఎప్పుడు.