విజయనగరంలో ఓటర్ల ఉత్సాహం ఇలా...

విజయనగరంలో ఓటర్ల ఉత్సాహం ఇలా...