విద్యుత్ షాక్ తో ఆరు మేకలు మృతి

విద్యుత్ షాక్ తో ఆరు మేకలు మృతి