శాయంపేట గ్రామంలో బీఅర్ఎస్ పార్టీ ఇంటింట ప్రచారం

శాయంపేట గ్రామంలో  బీఅర్ఎస్ పార్టీ ఇంటింట ప్రచారం