శివరాత్రి రవి కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయన్నిఅందించిన బి ఆర్ ఎస్ కార్యకర్తలు మరియుగ్రామ ప్రజలు

శివరాత్రి రవి కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయన్నిఅందించిన బి ఆర్ ఎస్ కార్యకర్తలు మరియుగ్రామ ప్రజలు