సతీష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో వైయస్సార్ కండువా కప్పుకున్న వెంకటరత్నం

సతీష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో వైయస్సార్ కండువా కప్పుకున్న వెంకటరత్నం