సీఎం కప్ జిల్లా స్థాయి పోటీలలో తృతీయ స్థానం సాధించిన కోరుట్ల మండల్ హ్యాండ్ బాల్ టీం

సీఎం కప్ జిల్లా స్థాయి పోటీలలో తృతీయ స్థానం సాధించిన కోరుట్ల మండల్ హ్యాండ్ బాల్ టీం