హిందు దేవి దేవతలపై అనుచిత వ్యాక్యలు చేసిన బైరి నరేష్ ను అరెస్ట్ చేయాలి

హిందు దేవి దేవతలపై అనుచిత వ్యాక్యలు చేసిన బైరి నరేష్ ను అరెస్ట్ చేయాలి