2019 ఫలితాలు పునరావృతం: జడ్పీ ఛైర్మన్‌ మజ్జి శ్రీను

2019 ఫలితాలు పునరావృతం: జడ్పీ ఛైర్మన్‌ మజ్జి శ్రీను