తిరువూరు టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ శావల దేవదత్ కు జగన్ అన్న తమ్ముడు గా బరిగెల కోటేష్ సవాల్.

తిరువూరు టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ శావల దేవదత్ కు జగన్ అన్న తమ్ముడు గా బరిగెల కోటేష్ సవాల్.