అమ్మవారి పండుగకు విరాళాల కోసం వెళ్తే జనసేన పార్టీ కండువాలు వేశారు

అమ్మవారి పండుగకు విరాళాల కోసం వెళ్తే జనసేన పార్టీ కండువాలు వేశారు