పూడిమడకలో ఒక్కో సిలిండర్‌పై రూ.50 ముక్కుపిండి వసూలు చేస్తున్న ఏజెన్సీలు

పూడిమడకలో ఒక్కో సిలిండర్‌పై రూ.50 ముక్కుపిండి వసూలు చేస్తున్న ఏజెన్సీలు